Kurs doskonalący w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych ma na celu  pogłębienie  i aktualizację  wiedzy oraz umiejętności z zakresu  medycyny ratunkowej oraz organizacji systemu  ratownictwa medycznego  niezbędnych do wykonywania zadań ratownika medycznego.

Z dniem 11 października 2017 r. weszły w życie nowe przepisy Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym dotyczące doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych określiło nowe wymagania jakie należało spełnić aby uzyskać zgodę na prowadzenie kursów.

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż Centrum Szkoleń Ratowniczych DAN-MED w Giżycku  uzyskało zgodę na prowadzenie kursów doskonalących dla ratowników medycznych w 2019 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.
Akredytacja Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie nr 040/2018 i nr 087/2019

Czas trwania kursu: 48 godz. według programu zatwierdzonego 6 listopada 2017 r. przez Ministra Zdrowia

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. W zależności od wyników egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat lub zaświadczenie o uczestnictwie.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu przyznawane jest 120 punktów edukacyjnych oraz wpis do karty doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

W 2019 roku edycje kursu w systemie 2+2+2 dni:

Miejsce: BARTOSZYCE

Termin: 7-8.09 ; 21-22.09 ;  28-29.09.2019

Dodatkowo możliwość udziału po zakończeniu kursu w super szkoleniu w SimBart w zakresie postępowania w stanach bezpośredniego zagrożenia życia osób dorosłych w warunkach przedszpitalnych i SOR z wykorzystaniem technik symulacji medycznej – 10 symulacji z debrefingiem zgodnie z wytycznymi ERC oraz ITLS! Za udział dodatkowo 13 pkt edukacyjnych !
Termin w Sim Bart:
15.10.2019 – grupa I ; 10.10.2019 – grupa II

Minimalna liczba uczestników: 10 osób.

Opłata za uczestnictwo
1500 zł za kurs doskonalący   lub tyko 300 zł z 80 % dofinansowaniem z EFS !
2900 zł za kurs doskonalący + szkolenie w Sim Bart   lub tylko 580 zł z 80 % dofinansowaniem z EFS !

Miejsce: ELBLĄG

Termin: 28-29.09 ; 12-13.10 ; 19-20.10

Opłata za uczestnictwo
1500 zł   lub tylko 300 zł z 80 % dofinansowaniem z EFS !

Miejsce: GIŻYCKO

Termin: 26-27.10 ; 9-10.11 ; 16-17.11.2019

Opłata za uczestnictwo
1500 zł   lub tylko 300 zł z 80 % dofinansowaniem z EFS !

Warunki uczestnictwa:

Po przesłaniu formularza rejestracyjnego z systemu REJESTRACJA należy wysłać skan dyplomu potwierdzającego kwalifikacje ratownika medycznego
na adres: csr@dan-med.com.pl. Po osiągnięciu wymaganej minimalnej liczby uczestników Organizator potwierdzi termin i miejsce kursu najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem. Po otrzymaniu potwierdzenia odbycia się kursu, należy uiścić opłatę w terminie do 5 dni.

Rejestrując się na kurs doskonalący oświadczają Państwo, że zapoznali się i zaakceptowali Regulamin Świadczenia Usług oraz Regulamin Kursu Doskonalącego.