Kurs doskonalący w ramach doskonalenia zawodowego ratowników medycznych ma na celu  pogłębienie  i aktualizację  wiedzy oraz umiejętności z zakresu  medycyny ratunkowej oraz organizacji systemu  ratownictwa medycznego  niezbędnych do wykonywania zadań ratownika medycznego.

Z dniem 11 października 2017 r. weszły w życie nowe przepisy Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym dotyczące doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych określiło nowe wymagania jakie należało spełnić aby uzyskać zgodę na prowadzenie kursów.

Mamy przyjemność poinformować Państwa, iż Centrum Szkoleń Ratowniczych DAN-MED w Giżycku  uzyskało zgodę na prowadzenie kursów doskonalących dla ratowników medycznych w 2021 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i pomorskiego
Akredytacja Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie nr 106/2020, nr 068/2020 i nr 083/2020

Czas trwania kursu: 48 godz. według programu zatwierdzonego 6 listopada 2017 r. przez Ministra Zdrowia

Kurs kończy się egzaminem teoretycznym i praktycznym. W zależności od wyników egzaminu uczestnicy otrzymują certyfikat lub zaświadczenie o uczestnictwie.

Po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu przyznawane jest 120 punktów edukacyjnych oraz wpis do karty doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.

W 2021 roku edycje kursu w systemie 2+2+2 dni:

Dodatkowo możliwość udziału po zakończeniu kursu w super szkoleniu w SimBart w Bartoszycach w zakresie postępowania w stanach bezpośredniego zagrożenia życia osób dorosłych w warunkach przedszpitalnych i SOR z wykorzystaniem technik symulacji medycznej – 10 symulacji z debrefingiem zgodnie z wytycznymi ERC oraz ITLS! Za udział dodatkowo 13 pkt edukacyjnych !
Termin w Sim Bart:

Minimalna liczba uczestników: 10 osób.

Opłata za uczestnictwo
1500 zł za kurs doskonalący   lub tyko 300 zł z 80 % dofinansowaniem z EFS !
2900 zł za kurs doskonalący + szkolenie w Sim Bart   lub tylko 580 zł z 80 % dofinansowaniem z EFS !

Warunki uczestnictwa:

Po przesłaniu formularza rejestracyjnego z systemu REJESTRACJA należy wysłać skan dyplomu potwierdzającego kwalifikacje ratownika medycznego
na adres: csr@dan-med.com.pl. Po osiągnięciu wymaganej minimalnej liczby uczestników Organizator potwierdzi termin i miejsce kursu najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem. Po otrzymaniu potwierdzenia odbycia się kursu, należy uiścić opłatę w terminie do 5 dni.

Rejestrując się na kurs doskonalący oświadczają Państwo, że zapoznali się i zaakceptowali Regulamin Świadczenia Usług oraz Regulamin Kursu Doskonalącego.