Kurs KPP przeznaczony jest dla osób będących członkami jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Szkolenie zakończone jest egzaminem teoretycznym i praktycznym. Zdanie egzaminu teoretycznego warunkuje przystąpienie do części praktycznej. Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu i otrzymaniu tytułu Ratownika.

Założenia organizacyjne i merytoryczne kursu zgodne są z rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 60, poz. 408) i zatwierdzone przez Warmińsko – Mazurskie Centrum Zdrowia Publicznego w Olsztynie.

Terminy kursu i egzaminu

Kurs planowany w terminie: wrzesień-październik 2019 r., 12 dni zajęć

Cel główny kształcenia

Celem kursu jest przygotowanie do:

 • realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych,
 • współdziałania z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne,
 • w szczególności do udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zawodowych służb ratowniczych.
Szczegółowe cele kształcenia
 • utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy
 • zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy
 • kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość udzielonej pomocy
 • kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

W wyniku realizacji procesu dydaktycznego uczestnik kursu posiądzie wiedzę i umiejętności umożliwiające podejmowanie działań w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy określonych w art. 14 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (D. U. nr 191 poz. 1410 z dnia 20 października 2006 r. ze zm.)

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń praktycznych z użyciem nowoczesnych środków dydaktycznych.

Kadra kursu
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne kursu prowadzą osoby posiadające kwalifikacje zgodne z § 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.) lekarze ze specjalnością medycyna ratunkowa, ratownicy medyczni, pielęgniarki systemu posiadający aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem kursu oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu medycznych czynności ratunkowych.
 • Zajęcia teoretyczne i praktyczne w zakresie psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanego prowadzi psycholog posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe
 • Nadzór nad realizacją kursu zgodnie z ramowym programem kursu pełni Kierownik merytoryczny kursu. Funkcję tę sprawuje ratownik medyczny posiadający wyższe wykształcenie pedagogiczne, posiadające kwalifikacje zgodne z § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.)
Zaliczenie kursu
 • Kurs kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem kursu.
 • Do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte programem kursu;
 • Egzamin składa się z dwóch części: egzaminu teoretycznego i praktycznego. Każda część egzaminu oceniana jest oddzielnie.
 • Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest w formie testu, ujętego w kartę testową, składającego się z zestawu 30 zadań testowych wybranych przez komisję spośród zadań testowych opracowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, działające na podstawie odrębnych przepisów i podanych do publicznej informacji na stronach internetowych Centrum Egzaminów Medycznych.
 • Odpowiedzi na zadania testowe udziela się wyłącznie na karcie testowej. Podstawą do zaliczenia egzaminu teoretycznego jest udzielenie prawidłowych odpowiedzi na co najmniej 90 % zadań testowych zawartych w karcie testowej. Pozytywny wynik egzaminu teoretycznego stanowi warunek konieczny dopuszczenia do egzaminu praktycznego.
 • Egzamin praktyczny obejmuje wykonanie przez osobę zdającą dwóch losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne postępowanie w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz resuscytacji krążeniowo-oddechowej na fantomie z elektronicznym monitorowaniem i oceną wykonywanych czynności wraz z możliwością wydruku danych.
 • Oceną końcową za egzamin praktyczny jest ocena wynikająca ze średniej arytmetycznej ocen cząstkowych, uzyskanych od poszczególnych członków komisji, zaokrąglona do oceny, o której mowa w ust. 2, z tym że egzamin praktyczny uznaje się za zaliczony, jeżeli osoba zdająca otrzyma ocenę co najmniej dostateczną.
Certyfikacja
 • Zgodnie z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2007 r.) kontrolę merytoryczną nad przeprowadzeniem egzaminu sprawuje Wojewódzki Konsultant ds. medycyny ratunkowej.
 • Uczestnicy, którzy odbyli kurs i złożyli egzamin z wynikiem pozytywnym, otrzymują zaświadczenie ukończenia kursu z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskania uprawnień ratownika w rozumieniu art. 13. 1. Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (D. U. Nr 191, poz. 1410 z dnia 20 października 2006 r.)
 • Zaświadczenie jest ważne przez okres 3 lat od dnia jego wydania.
Kurs KPP
1499 zł
66 godzin zajęć. Koszt z egzaminem.
Recertyfikacja + egzamin
450 zł
2 dni zajęć celem przypomnienia zagadnień z zakresu KPP. Koszt udziału z egzaminem.
Egzamin
399 zł
koszt egzaminu bez zajęć.