Uczestnicy:

  • ratownik medyczny
  • pielęgniarka
  • lekarz

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się pacjentami w stanie zagrożenia życia, pracujących w miejscach o wzmożonym nadzorze medycznym (OIOM, OIT, Izby Przyjęć, SOR, Pogotowie Ratunkowe).

Program:

Wykłady: Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne według aktualnych wytycznych ERC 2015. Przyczyny i prewencja zatrzymania krążenia. Ostre zespoły wieńcowe. Uniwersalny algorytm zatrzymania krążenia ALS. Opieka poresuscytacyjna.

Ćwiczenia: Zaopatrzenie dróg oddechowych. Monitoring, rozpoznawanie zaburzeń rytmu, 12-odprowadzeniowe EKG. Defibrylacja. Równowaga kwasowo-zasadowa. NZK – scenariusze ćwiczeniowe. NZK w sytuacjach szczególnych (podtopienie, hipotermia, ciąża, anafilaksja, zatrucia, astma, hipowolemia).

Ocena: W czasie zajęć podlegają ocenie umiejętności uczestników w zakresie prowadzenia zaawansowanych czynności resuscytacyjnych, znajomości algorytmów postępowania w przypadkach obecności ciała obcego w drogach oddechowych.

Program warsztatów jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych.  Został zatwierdzony przez Warmińsko – Mazurskiego Konsultanta ds. Medycyny Ratunkowej.

Czas trwania: 2 dni, 16 godz. dyd. – 8 godz. wykłady i 8 godz. ćwiczenia. Zajęcia praktyczne prowadzone w małych grupach – do 6-8 osób na 1 instruktora. Scenariusze symulacji medycznej na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji, wkłucia doszpikowe).

Liczba uczestników: 20 osób.

Uczestnik otrzymuje: materiały szkoleniowe, catering podczas przerw, certyfikat uczestnictwa.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych uczestnik otrzymuje za udział 16 punktów edukacyjnych.

Koszt: 900 zł  lub  tylko  180 zł  z dofinansowaniem z EFS !

Wpłaty: Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, w terminie do 5 dni roboczych. przed szkoleniem.