Adresaci:

 • ratownik medyczny
 • pielęgniarka systemu PRM

Cele kształcenia:

Przygotowanie członków zespołu wyjazdowego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa medycznego w przypadku wystąpienia zagrożenia o charakterze masowym. Umiejętność prawidłowej oceny sytuacji, organizacji działań medycznych, przeprowadzenia segregacji poszkodowanych oraz ich ewakuacji, nawiązanie współpracy z podmiotami tworzącymi i wspomagającymi Zintegrowany System RM w przypadku zaistnienia zagrożenia o charakterze masowym.

Program

Wykłady

 • podział wypadków: jednostkowy, mnogi, masowy
 • organizacja działań na miejscu zdarzenia, w tym zabezpieczenie miejsca zdarzenia i organizacja punktu medycznego
 • segregacja wstępna: system START, JUMP START, zestawy segregacyjne, karty segregacyjne
 • koordynacja medyczna: zasady zarządzania w wypadkach masowych
 • działania ratownicze w punkcie medycznym: segregacja, procedury medyczne, sprzęt
 • zasady łączności – wykorzystanie łączności radiowej, telefonów komórkowych oraz stacjonarnych, internetu, faxów, gońców, itp.
 • zasady ewakuacji poszkodowanych: ZRM, HEMS, PSP, Policja, Wojsko, prywatni przewoźnicy
 • współpraca podmiotów tworzących i wspomagających Zintegrowany System RM
 • ratownictwo specjalistyczne, czynniki chemiczne, biologiczne, dekontaminacja, materiały radioaktywne

Ćwiczenia

Wstępne omówienie zadań oraz podsumowanie po przeprowadzonych działaniach odbywa się w sali wykładowej.

Ćwiczenia przygotowujące do wypadku masowego z podziałem zadań na zespoły wyjazdowe.
Symulacja zdarzenia masowego realizowana w terenie przy współudziale jednostek współpracujących z systemem PRM (np. PSP, OSP, WOPR).

Ćwiczenia prowadzone przez 2-3 instruktorów.

Ocena:

W trakcie realizacji programu zostanie zastosowane ocenianie bieżące (sprawdzenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności będących przedmiotem nauczania teoretycznego i praktycznego).
Formy zaliczenia: aktywne uczestnictwo w zajęciach, wykonanie zadań zaplanowanych w warunkach symulacji zdarzenia masowego.

Czas trwania: 2 dni, 16 godz. dyd. – 4 godz. wykład i 12 godz. ćwiczenia
Liczba uczestników: 12 – 18 osób

Uczestnik otrzymuje: materiały szkoleniowe, catering podczas przerw, certyfikat uczestnictwa.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych ratownik medyczny otrzymuje 16 punktów edukacyjnych.

Koszt: od 700 zł. brutto
Wpłaty: Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, w terminie do 5 dni roboczych. przed szkoleniem.