Prawo medyczne w pracy Zespołu Ratownictwa Medycznego

  • ratownik medyczny
  • pielęgniarka
  • lekarz

Cel kształcenia:
Poznanie etycznych i prawnych uwarunkowań w czasie pracy ratownika medycznego, pielęgniarki i lekarza. Kształtowanie umiejętności analizowania, interpretowania podstaw prawnych w czasie wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

Autorski program obejmuje:

1. Status prawny oraz ochrona prawna zawodu ratownika medycznego. Regulacje prawne wykonywania zawodu ratownika medycznego – odpowiedzialność karna, cywilna i zawodowa
2. Zakres pierwszej pomocy wraz z użyciem AED, kwalifikowana pierwsza pomoc, medyczne czynności ratunkowe w świetle prawa
3. Zakres czynności i standardy wykonywania zawodu ratownika medycznego po zmianach ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
4. Stosowanie przymusu bezpośredniego przez ratowników medycznych – stan wyższej konieczności, pacjent nieprzytomny, pacjent pod wpływem alkoholu, narkotyków, środków odurzających, odmowa pacjenta
5. Postępowanie w przypadku podejmowania interwencji wobec małoletniego pacjenta
6. Orzecznictwo sądowe – przykłady, uzasadnienia wyroków. Kazuistyka błędów medycznych w pracy ratownika/pielęgniarki systemu. Sposób składania zeznań, wyjaśnień, pism procesowych, dokumentacja medyczna i jej wpływ na bieg sprawy.
7. Ratownik medyczny a stwierdzenie zgonu
8. Zabezpieczenie medyczne imprez masowych

Program jest zgodny z § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. z dn. 10.10.2017, poz. 1884).

Czas trwania: 1 dzień – 8 godz. dydaktycznych

Minimalna liczba uczestników – 10 os.

Miejsce i termin:
GIŻYCKO 24.08.2019
ELBLĄG – 07.09.2019

Uczestnik otrzymuje: materiały szkoleniowe, catering podczas przerw, certyfikat uczestnictwa.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych uczestnik otrzymuje za udział w warsztatach 8 punktów edukacyjnych.

Koszt:  600 zł.   lub tylko 120 zł  z 80 %  dofinansowaniem z EFS !
Wpłaty: Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, w terminie do 5 dni roboczych. przed szkoleniem.