Uczestnicy:

  • ratownik medyczny
  • pielęgniarka
  • lekarz

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się pacjentami w stanie zagrożenia życia, pracujących w miejscach o wzmożonym nadzorze medycznym (OIOM, OIT, Izby Przyjęć, SOR, Pogotowie Ratunkowe).

Cel kształcenia:

Pogłębienie i aktualizacja wiadomości i umiejętności z zakresu stosowania leków przez ratownika medycznego. Szczegółowa analiza działania, postaci, dawek, zalecanych dróg i sposobów podawania, działań niepożądanych oraz wskazań do zastosowania w stanach nagłych. Umiejętność postępowania z poszkodowanym na miejscu zdarzenia i w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Ćwiczenia praktyczne (studium przypadku) w określonych sytuacjach klinicznych na manekinach przystosowanych do wykonywania zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych (dostęp dożylny, wentylacja przyrządowa, intubacja, możliwość generowania zaburzeń rytmu serca, wykonanie defibrylacji, wkłucia doszpikowe).

Program:

Program autorski obejmuje zasady farmakoterapii stosowanej przez ratowników medycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.
Szkolenie zostało podzielone na kilka modułów tematycznych, w każdym jest konkretny przykład pacjenta – wywiad, objawy.
Uczestnicy ustalają możliwy scenariusz postępowania oraz możliwy schemat zastosowania leków.
Analizowane są również aspekty związane z patofizjologią poszczególnych stanów zagrożenia życia.
Wykłady obejmują m.in:
1. Podstawowe definicje.
2. Działania leków – synergizm, agonizm, antagonizm.
3. Wpływ leków na zmianę czynności komórek, tkanek i narządów – rola efektu farmakologicznego.
4. Wykaz leków zgodny z Rozporządzeniem MZ w sprawie leków, które mogą być podawane przez ratowników medycznych bez nadzoru lekarza
Ćwiczenia to analiza dostępności i możliwości podania leków zgodnie z parametrami pacjenta, 8 różnych studium przypadku w: OZW, NZK, wstrząsie anafilaktycznym, zatruciach, wstrząsie kardiogennym, śpiączce cukrzycowej, leczeniu bólu, leczeniu nadciśnienia tętniczego.

Program warsztatów jest zgodny z § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. z dn. 10.10.2017, poz. 1884).

Czas trwania: 9 godzin dydaktycznych
Liczba uczestników: 10 – 14 osób

Uczestnik otrzymuje: materiały szkoleniowe, catering podczas przerw, certyfikat uczestnictwa.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia  2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych uczestnik otrzymuje za udział 9 punktów edukacyjnych.

Koszt: 800 zł
Wpłaty: Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, w terminie do 5 dni roboczych. przed szkoleniem.