Uczestnicy:

  • ratownik medyczny
  • pielęgniarka

Cel kształcenia:

Przygotowanie do samodzielnego interpretowania elektrokardiogramu w najczęstszych jednostkach chorobowych. Aktualizacja i pogłębienie wiadomości i umiejętności z zakresu rozpoznawania i postępowania w zaburzeniach rytmu serca. Prawidłowa ocena stanów nagłych, przygotowanie pacjenta do badania, przeprowadzenie wywiadu z pacjentem, prawidłowe wykonanie kardiowersji i stymulacji, umiejętność pracy w zespole „P” i „S”.
Uczestnicy otrzymają odpowiedzi na pytania m.in.: jak szybko i wnikliwie czytać zapis EKG, określać rytmy serca, rytm z rozrusznika, oceniać odcinek ST i zaburzenia przewodnictwa, rozpoznawać patologiczne załamki Q, kardiomiopatie, przerosty jam serca, odchylenia osi elektrycznej, bloki, rozkojarzenia, tamponadę.

Wykłady
1. Elektrofizjologia serca. Układ bodźcotwórczo – przewodzący – węzły SA AV i Hisa, szlaki przewodzenia
2. EKG – technika wykonania w szczególnych przypadkach
3. Anatomia i morfologia poszczególnych załamków odstępów i odcinków w EKG
4. Zasady interpretacji zapisów EKG – reguły
5. Zaburzenia rytmu serca towarzyszące zatrzymaniu krążenia
6. Interpretacja zapisów EKG w rytmach zagrażających NZK – częstoskurcze, bloki
7. Farmakoterapia w rytmach zagrażających zatrzymaniu krążenia

Ćwiczenia
1. Ćwiczenia ALS w NZK
2. Kardiowersja elektryczna – wskazania, zasady, wykonanie
3. Stymulacja elektryczna – wskazania, zasady, wykonanie
4. Samodzielna interpretacja wybranych zapisów EKG wraz z propozycją postępowania
5. Przesyłanie zapisu do ośrodka kardiologii inwazyjnej/pracowni hemodynamiki


Program warsztatów jest zgodny z § 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych (Dz. U. z dn. 10.10.2017, poz. 1884).

Czas trwania warsztatu: 2 dni, 16 godzin dyd. – 6 godzin wykładów i 10 godzin ćwiczeń (studium indywidualnego przypadku). Zajęcia praktyczne w grupie 6 – 8 osobowej prowadzone przez jednego instruktora

Liczba uczestników: 8-16 osób

Uczestnik otrzymuje: materiały szkoleniowe, catering podczas przerw, certyfikat uczestnictwa.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 października 2017 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych uczestnik otrzymuje za udział 16 punktów edukacyjnych.

Koszt:  900 zł  lub  tylko  180 zł  z dofinansowaniem z EFS !
Wpłaty: Po uzyskaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, w terminie do 5 dni roboczych. przed szkoleniem.